Targi Odnawialnych Źródeł Energii / Arena Gliwice 11-12 marca 2023

Targi Odnawialnych
Źródeł Energii

Formularz

Dziękujemy za zainteresowanie naszymi targami. W celu otrzymania Formularzy Zgłoszeniowych na targi prosimy o wypełnienie poniższego formularza, lub kontakt z menedżerem targów.

  Targi Odnawialnych Źródeł Energii / Arena Gliwice 11-12 marca 2023

  Oferta

  ŚLĄSKIE ENERGOOSZCZĘDNE 4 KĄTY – TARGI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII to dwudniowy panel tematyczny dla mieszkańców Śląska, którzy chcą poznać lub uporządkować swoją wiedzę w temacie odnawialnych źródeł energii. Podczas naszych śląskich wydarzeń chcemy zapoznać odwiedzających targi z Firmami z branży fotowoltaicznej, rekuperacji, pomp ciepła oraz pojazdów elektrycznych. Do udziału zapraszamy : inwestorów, deweloperów, instalatorów oraz projektantów instalacji.

  ZAPRASZAMY FIRMY Z BRANŻY :

  • POMP CIEPŁA
  • PANELI FOTOWOLTAICZNYCH
  • KOMPLETNYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH
  • PIECÓW, KOTŁÓW CO NA PELLET, EKOGROSZEK
  • ENERGOOSZCZĘDNYCH TECHNOLOGII
  • PIECÓW DO OGRZEWANIA CENTRALNEGO
  • FOLII NA PODCZERWIEŃ
  Zapraszamy do kontaktu
  Lokalizacja

  ircc login

  Termin Targów: 11-12 marca
  Lokalizacja: Arena Gliwice, ul. Akademicka 50
  Godziny otwarcia:

  10.00 do 16.00

  Regulamin
  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1.1. Przepisy niniejszego Regulaminu dotyczą uczestników imprez targowych organizowanych przez Agencję Informacyjno-Reklamową “Promocja” s.c. W. Ochman, M. Ochman (zwaną dalej Organizatorem). Stanowią integralną część umowy, która zostaje zawarta pomiędzy stronami w momencie podpisania i przesłania „Karty zgłoszenia”.

  2. WARUNKI UDZIAŁU
  2.1. Podstawą udziału w targach jest przesłanie na adres Organizatora podpisanego “Zgłoszenia Uczestnictwa” oraz kopii dowodu wpłaty I raty.
  2.2. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego “Zgłoszenia Uczestnictwa”, Organizator potwierdzi przyjęcie zgłoszenia. Brak dokonania zapłaty I raty nie zwalnia wystawcy z warunków zawartej umowy, jedynie pisemna rezygnacja złożona we wcześniejszym terminie (pkt. 3.3. regulaminu).
  2.3. Kolejność nadesłania zgłoszeń wraz z zapłatą I raty decyduje o możliwości wyboru lokalizacji stoiska.
  2.4. Przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w terminie krótszym niż 31 dni przed rozpoczęciem targów jest jednoznaczne z brakiem możliwości rezygnacji z imprezy.
  2.5. Wynajęte stoisko przeznaczone jest wyłącznie dla Wystawcy.
  2.6. Podnajem stoiska przez Wystawcę może nastąpić tylko za zgodą Organizatora Targów i dodatkową opłatą w wysokości 300zł netto.
  2.7. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w przypadku branży niezgodnej z tematyką danej imprezy bądź działalności naruszającej dobre obyczaje. W takim przypadku zgłaszający będzie powiadomiony pisemnie.

  3. ZASADY PŁATNOŚCI
  3.1. Wystawca dokonuje wpłat na konto BANK PEKAO S.A. O/Wadowice Nr 77 1240 4197 1111 0010 6077 3954
  3.2. Opłaty należy wnieść w pełnej wysokości przed objęciem stoiska, okazując komisarzowi kserokopię dowodu wpłaty, wg następujących zasad:
  – I rata 30% całkowitej należności brutto wpłacone jako zaliczka wraz z nadesłaniem zgłoszenia
  – II rata pozostała część łącznej należności udziału w targach przed przekazaniem stoiska. Wystawca nie może objąć stoiska bez uiszczenia opłat.
  3.3. W przypadku odwołania udziału w Targach następuje:
  – do 31 dni przed Targami – zwrot całej wpłaty,
  – poniżej 31 dni – konieczność uiszczenia 100% należności.
  Odwołanie udziału w Targach musi nastąpić w formie pisemnej.
  3.4. Brak zagospodarowania zamówionego stoiska nie zwalnia z obowiązku uiszczenia pełnej odpłatności za stoisko.

  4. OPŁATY
  4.1. Na łączną opłatę uczestnictwa w targach składają się:
  a) opłata rejestracyjna, która zawiera:
  – obsługę w czasie montażu, demontażu, sprzątanie stoiska, identyfikatory, serwis kawowy, karty parkingowe, zaproszenia w formie drukowanej i elektronicznej,
  b) dzierżawa powierzchni wystawienniczej na okres montażu, eksploatacji i demontażu stoiska,
  c) reklama i promocja targów
  d) utrzymanie czystości przejść, korytarzy, terenu wokół
  e) zabezpieczenie terenu i obiektów przez służby ochrony oraz zabezpieczenie p.poż.
  4.2. Opłata za stoisko z zabudową obejmuje:
  – montaż i demontaż stoiska
  – ścianki zewnętrzne stoiska
  – wyposażenie: stolik, 2 krzesła, prąd, kosz na śmieci, wykładzina.
  4.3 Organizator nie posiada własnego wózka widłowego. Prosimy w razie konieczności zamawiać wózek u komisarza danej imprezy targowej najpóźniej 30 dni przed jej rozpoczęciem . Koszt powyższej usługi będzie ustalany oddzielnie.

  5. STOISKA I EKSPONATY
  5.1. Lokalizacja stoiska wynika z projektu zabudowy powierzchni wystawienniczej targów.
  5.2. Organizator przydziela Wystawcy powierzchnię, która została wcześniej ustalona i zatwierdzona przez obie strony

  6. ORGANIZACJA EKSPOZYCJI
  6.1. Organizator zapewnia wykonanie zabudowy w systemie octagonalnym wraz z dodatkowym wyposażeniem określonym przez Wystawcę w “Zgłoszeniu Uczestnictwa”
  6.2. Wykonanie stoiska z elementów Wystawcy oraz likwidacja odbywa się na koszt i ryzyko Wystawcy.
  6.3. Zabrania się umieszczania na ściankach stoiska eksponatów i materiałów reklamowych za pomocą techniki, która spowoduje trwałe uszkodzenie ścian lub konstrukcji. W przypadku stwierdzenia takiego uszkodzenia Organizator obciąży Wystawcę trzykrotną wartością zniszczonego elementu. Eksponaty wystawiennicze nie mogą być umieszczone w ciągach komunikacyjnych.
  6.4. Stoisko powinno być przygotowane przez Wystawcę co najmniej na godzinę przed otwarciem targów.
  6.5. W przypadku nie zagospodarowania stoiska, pkt. 6.4. Organizator zastrzega sobie prawo do jego zagospodarowania według własnego uznania.
  6.6. Wystąpienie pkt. 6.5. jest jednoznaczne z poniesieniem pełnej opłaty za targi.
  6.7. Wystawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi stoiska od momentu otwarcia do ustalonej przez Organizatora godziny zamknięcia targów. Wcześniejsza likwidacja stoiska nie jest dopuszczalna.
  6.8. Wynajęte stoisko przeznaczone jest wyłącznie dla wystawcy, wskazanego w zgłoszeniu. Podnajem, lub odstąpienie wynajmowanej powierzchni wystawienniczej może nastąpić tylko za zgodą Organizatora. W przypadku braku dokonania w/w ustaleń Organizator zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty w wysokości 20% ogólnej wartości zamówienia.

  7. PRZEPISY PORZĄDKOWE
  7.1. Organizator udostępni tereny targowe na 1 dzień przed rozpoczęciem imprezy, w godz. 80 0- 2000.
  7.2. Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia zezwolenia na zainstalowanie eksponatów, które uzna za niebezpieczne lub uciążliwe.
  7.3. Umieszczenie na wystawie eksponatów wymagających specjalnych zabezpieczeń lub konieczności spełnienia specjalnych technicznych warunków może się odbyć tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Komisarza Targów.
  7.4. Wystawca przed opuszczeniem stoiska zobowiązany jest do jego zdania u Organizatora (patrz pkt. 6.3.).
  7.5. Likwidacja ekspozycji nie może nastąpić później niż do godz. 1200 dnia następnego po zamknięciu Targów, a pozostawione mienie będzie traktowane jako porzucone.
  a) Organizator zastrzega sobie możliwość umieszczenia w warunkach danej imprezy konieczności demontażu stoiska w ostatnim dniu, zaraz po jej zakończeniu.
  b) Pozostawione bez pisemnej zgody Organizatora elementy zabudowy i wyposażenie stoisk, nieusunięte w okresie demontażu, uważa się za mienie porzucone, które przechodzi bez odszkodowania na własność Organizatora.

  8. UBEZPIECZENIE I ZABEZPIECZENIE
  8.1. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.
  8.2. Wystawcy dokonują ubezpieczenia mienia we własnym zakresie i na własny koszt.
  8.3. Wystawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP i p.pożarowych.
  8.4. Organizator zapewnia dozór terenów targowych w czasie trwania targów w godzinach od zamknięcia wystawy do jej otwarcia w dniu następnym.
  8.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób ani uszkodzenia eksponatów znajdujących się na terenach targowych przed, po i w trakcie trwania imprezy wyrządzone przez Wystawce.
  8.6. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, włamaniem do pomieszczeń wystawienniczych lub miejsc składowych, za szkody wyrządzone z winny wystawcy, za przerwę w dostawie prądu lub wody oraz za szkody spowodowane siłą wyższą jak pożar, uderzenie pioruna, huragan, powódź, grad, deszcz. Dotyczy to także okresu po zakończeniu imprezy, w przypadku gdy eksponaty, obudowa urządzenia i inne towary pozostają na terenie targowym.
  8.7. Wyłączenie odpowiedzialności nie podlega jakimkolwiek ograniczeniom pomimo podjęcia przez Organizatora szczególnych środków ochrony.
  8.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ekspozycję pozostawioną przez Wystawcę po zakończeniu targów, tj. w niedzielę, po godzinie 1700. Wystawca może zdemontować stoisko w późniejszym terminie, ale tylko na własną odpowiedzialność.

  9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  9.1. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego nie zależnych – do skrócenia, przełożenia, odwołania lub częściowego zamknięcia targów. W takich przypadkach Wystawcy nie przysługuje prawo do odszkodowania.
  9.2. Wszelkie reklamacje uczestników targów winny być zgłaszane niezwłocznie organizatorowi targów jak również w formie pisemnej do 3 dni po zakończeniu imprezy.
  9.3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu udziału w targach oraz robót, dostaw i usług poddaje się orzecznictwu właściwego sądu dla Organizatora.
  9.4. Wystawca zobowiązuje się do przyjęcia warunków zawartych w niniejszym regulaminie z chwilą złożenia “Zgłoszenia Uczestnictwa”.

  Przejdź do góry