Regulamin elektronicznej sprzedaży biletów w serwisie internetowym www.promocja-targi.pl

 

§ 1

OGÓLNE WARUNKI

 1. Niniejszy regulamin, (zwany w dalszej części Regulaminem) określa warunki i zasady korzystania z internetowego systemu sprzedaży biletów elektronicznych (dalej zwanych „bilet”) w AIR PROMOCJA s.c. W.Ochman, N.Ochman zwana dalej AIR PROMOCJA.  Internetowa sprzedaż biletów jest realizowana poprzez stronę https://promocja-targi.pl.
 1. Regulamin określa w szczególności warunki i zasady zakupu biletów wstępu na imprezy targowe wymienione na stronie www.promocja-targi.pl, w tym również warunki dokonywania płatności za bilety.
 1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem, zaakceptowania jego treści oraz przestrzegania wszystkich postanowień regulaminu.
 1. Właścicielem serwisu jest AIR PROMOCJA s.c. W.Ochman, N.Ochman z siedzibą w Wadowicach (34-100) na Os. XX-lecia Konstytucji RP 20/3, dalej zwane AIR PROMOCJA adres poczty elektronicznej: biuro@promocja-targi.pl

§ 2

DEFINICJE

 1. Elektroniczny system sprzedaży biletów – serwis https://promocja-targi.pl, zwany dalej serwisem.
 1. Użytkownik serwisu – osoba fizyczna lub prawna korzystająca z serwisu w celu zakupu biletu elektronicznego w imieniu własnym i na swoją rzecz.
 1. AIR PROMOCJA – AIR PROMOCJA s.c. W.Ochman, N.Ochman z siedzibą w Wadowicach , na Os. XX-Lecia Konstutucji RP 20/3 (34-100 Wadowice).
 2. Bilet elektroniczny – bilet będący wygenerowany i wydrukowany z elektronicznego systemu sprzedaży biletów.
 1. Regulamin Elektronicznej Sprzedaży Biletów w AIR PROMOCJA.- niniejszy regulamin, zwany w dalszej treści Regulaminem, którego uprzednia akceptacja wymagana jest w celu dokonania zakupu biletu przez Internet.

§ 3

ZASADY I WARUNKI ZAKUPU BILETU ELEKTRONICZNEGO

 1. Umowa sprzedaży pomiędzy AIR PROMOCJA a Użytkownikiem serwisu zostaje zawarta w momencie złożenia zamówienia na zakup biletu elektronicznego oraz dokonania zapłaty poprzez serwis TPAY. Za chwilę zapłaty przyjmuje się moment uznania konta AIR PROMOCJA lub przesłania w formie elektronicznej potwierdzenia złożenia dyspozycji zapłaty.
 2. Czynności opisane w ust.1 Użytkownik serwisu musi dokonać łącznie.
 3. Użytkownik serwisu w celu zakupu biletu powinien:
  • zarejestrować się w serwisie podając swój login/adres e-mail oraz hasło dostępu, dane firmy oraz osób ją reprezentujących; przypadku danych osób prywatnych określić imię i nazwisko, kod pocztowy wraz dokładnym adresem.
  • zapoznać się z niniejszym regulaminem, poprzez zaznaczenie przycisku wyboru przy komunikacie „Zapoznałem się i w całości akceptuję treść Regulaminu Elektronicznej Sprzedaży Biletów w AIR PROMOCJA
 1. Po dokonaniu rejestracji, wprowadzenia danych do formularza, zapłaty za zakup biletu oraz dostarczenia potwierdzenia zapłaty lub obciążenia konta, Użytkownik serwisu otrzyma w formie elektronicznej, bilet elektroniczny.
 1. Bilet elektroniczny jest w postaci pliku pdf.
 2. Użytkownik serwisu powinien sprawdzić zgodność danych znajdujących się na bilecie oraz go wydrukować. Poprzez zawarcie umowy sprzedaży Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie danych na bilecie w postaci imienia i nazwiska.
 1. Użytkownik podając dane osobowe do umieszczenia na bilecie ponosi pełną odpowiedzialność za podane przez siebie dane, że są one zgodne z prawda pod rygorem przepisów Kodeksu Karnego.
 1. W przypadku niezgodności podanych danych przez Użytkownika serwisu na bilecie będą one poprawione po złożeniu reklamacji na zasadach określonych w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną w AIR PROMOCJA
 1. Bilet nie może być kopiowany, skanowany, przesyłany ani też nie może być nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony. W sytuacjach wymienionych w zdaniu wcześniejszym bilet będzie uznany za bezwzględnie nieważny i Użytkownik serwisu będzie zobowiązany do zakupu ważnego biletu wstępu.
 1. Zasady płatności szczegółowo określa serwis TPAY.
 2. Cena biletu wyrażona jest w walucie polskiej PLN i zawiera podatek VAT.
 3. AIR PROMOCJA zastrzega sobie prawo do zmiany cen poszczególnych biletów bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych już do realizacji.
 1. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 5 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 1. AIR PROMOCJA nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostawie prądu, Internetu lub działania siły wyższej.
 1. Wszelkie płatności w Serwisie odbywają się za pośrednictwem serwisu TPAY. Wykonywanie płatności za pośrednictwem serwisu TPAY wymaga akceptacji regulaminu serwisu TPAY. Za treść i warunki regulaminu serwisu TPAY odpowiada podmiot prowadzący ten serwis.

§ 4

ZMIANY, ZWROTY

 1. Istnieje możliwość zmiany i zwrotu biletów nabytych poprzez serwis.
 2. Bilety zakupione za pośrednictwem serwisu https://promocja-targi.pl można zwrócić najpóźniej 2 dni przed rozpoczęciem danej imprezy targowej w godzinach od 8-16 w siedzibie AIR PROMOCJA albo wysłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, który spółka otrzyma najpóźniej na 2 dni przed datą danej imprezy. W przypadku zwrotu biletu po terminie określonym w zdaniu poprzednim, koszty zakupu nie będą zwracane. Koszty zwrotu ponosi nabywca biletu elektronicznego.
 1. W celu dokonania zwrotu biletu należy przedstawić lub przesłać, zakupiony bilet wraz z wypełnionym formularzem zwrotu biletu.
 1. Zwrotu może dokonać wyłącznie osoba, która zakupiła bilet lub dla której bilet został zakupiony po wypełnieniu formularza zwrotu biletu.
 1. Zwrot pieniędzy za zakupiony bilet będzie zrealizowany w ciągu 7 dniu od daty otrzymania formularza przez AIR PROMOCJA na konto wskazane w formularzu.
 1. W przypadku odwołania wydarzenia, jeżeli nabywca biletu wyrazi taką wolę otrzyma zwrot równowartości zakupionego biletu po wypełnieniu formularza zwrotu.

§ 5

RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

Serwis jest serwisem usługowym i służy do zakupu biletów na imprezy targowe wymienione na stronie https://promocja-targi.pl, a organizowane przez AIR PROMOCJA, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

§ 6

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik dokonując założenia konta w serwisie oraz podania danych osobowych:
 2. a) wyraża zgodę na przetwarzanie przez AIR PROMOCJA jego danych osobowych, podanych przy rejestracji w serwisie, w celu wykonywania przez AIR PROMOCJA usług związanych z Serwisem.
 1. b) może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych przez AIR PROMOCJA. do celów reklamowych, marketingowych, badania rynku i preferencji Usługobiorców uzyskiwanych w celu polepszenia jakości świadczonych usług.
 1. Administratorem Danych Osobowych jest spółka AIR PROMOCJA s.c. W.Ochman, N.Ochman z siedzibą w Wadowicach (34-100) na Os. XX-Lecia Konstytucji RP,
 2. Użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych i ich poprawiania.
 3. Dane osobowe Użytkownika serwisu przetwarzane są wyłącznie na potrzeby związane ze sprzedażą biletów elektronicznych.
 1. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany podanych przez siebie danych osobowych wprowadzonych do serwisu poprzez zalogowanie się do swojego konta i wejście w zakładkę „Twój Profil”.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.
 2. AIR PROMOCJA ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany te wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na ww.promocja-targi.pl.
 1. Użytkownik serwisu ma prawo składać pisemne reklamacje w sprawach dotyczących świadczonych usług. Reklamacje będą przyjmowane pod adresem siedziby AIR PROMOCJA  (34-100) Kielcach, Os. XX-Lecia Konstytycji  RP 20/3 i będą rozpatrywane w terminie 14 kalendarzowych dni od daty ich wpływu do siedziby firmy. O wynikach zgłoszonej reklamacji Użytkownik serwisu będzie poinformowany niezwłocznie.
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 25 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135) Prawem właściwym w sprawach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez firmę AIR PROMOCJA jest prawo polskie.
 1. Właściwym do rozstrzygnięcia sporów wynikających z Regulaminu jest sąd powszechny w Wadowicach – właściwy ze względu na siedzibę AIR PROMOCJA.