25-26.05.2019

Gliwice

Ośrodek Sportu Politechniki Śląskiej
ul. Kaszubska 28

TARGI EKO-PRODUKT- GARDENMANIA 2019

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH EKO-PRODUKT

Postanowienia ogólne

1. Agencja Informacyjno Reklamowa Promocja – Targi s.c. W. Ochman, M. Ochman jest Organizatorem Targów EKO PRODUKT w dniach 1-2 grudnia 2018 w Hali Ośrodka Sportu Politechniki Śląskiej, z siedzibą w Gliwicach przy ul. Kaszubskiej 28.
Biuro Organizatora mieści się w Wadowicach pod adresem, os. XX- lecia 20/3

Wystawcy

1. Na stoisku wystawiać się może jedynie podmiot, zwany dalej Wystawcą, który na podstawie Karty Zgłoszeniowej, przesłanej do Organizatora złożył zamówienie na powierzchnię wystawienniczą.

2. Wystawca nie ma prawa odsprzedawania ani udostępniania tej powierzchni innemu podmiotowi.

3. Wystawca jest zobowiązany przygotować stoisko najpóźniej 60 minut przed rozpoczęciem Targów.

4. Wystawcy korzystają ze stoisk przygotowanych przez Organizatora. Dopuszcza się zabudowanie stoiska we własnym zakresie.

5. Wystawcy zobowiązani są do pozostawienia porządku na wynajmowanej powierzchni po zakończeniu targów

6. Wystawcy zobowiązani są zapewnić obsługę stoiska przez cały czas trwania Targów.

7. Organizator wyraża zgodę na organizowanie degustacji przez Wystawców na terenie Targów.

8. Organizator udostępni powierzchnię wystawienniczą przeprowadzanie montażu i demontażu stoiska w następujących dniach:

montaż stoiska- 30.11.2018 - 18.00 do 20.00 i 01.12.2018 od 7.00 do 9.00

demontaż stoiska- 02.12.2018 od 17.00 do 22.00 ,

9. Demontaż zabudowy jest możliwy najwcześniej 2 grudnia 2018 po zakończeniu Targów czyli od 17:00.

10. Organizator nie odpowiada za towar własny Wystawcy pozostawiony na stoisku.

11. Natężenie hałasu na stoisku spowodowane prezentacją urządzeń, środkami reklamowymi, odtwarzaniem i wykonywaniem utworów muzycznych itd., nie może być uciążliwe dla innych wystawców.

12. Wystawca ma prawo do prowadzenia prezentacji Firmy i reklamy wyłącznie na swoim stanowisku. Jakiekolwiek działania wykraczające poza ramy stoiska muszą zostać uzgodnione i zaakceptowane przez Organizatora.

13. Wystawca ma prawo wyboru lokalizacji stoiska zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo ingerencji w rozmieszczenie stoisk. Plan stoisk będzie dostępny e-mailem.

14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenia ciała oraz straty, kradzieże lub szkody w mieniu Wystawców i gości, powstałe z jakiejkolwiek przyczyny, z wyjątkiem szkód powstałych z winy Organizatora. Każdy Wystawca obowiązany jest zabezpieczyć na własny koszt eksponaty, urządzenia i sprzęt przed szkodami i ubytkami.

15. Wystawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów obowiązujących w miejscu imprezy.

16. Wystawcy przed rozpoczęciem targów powinni zgłosić się do punktu informacyjnego w celu odbioru identyfikatorów i odebrania przydzielonego stoiska.

17. Materiały wystawiennicze nie powinny blokować ciągów komunikacyjnych, wyjść ewakuacyjnych i urządzeń przeciwpożarowych.

Powierzchnia wystawiennicza

1. Powierzchnia na targach sprzedawana jest w systemie modułowym o minimalnym metrażu: 4m² z zabudową, W cenę wliczony jest stół, dwa krzesła, wykładzina i prąd.

(zapotrzebowanie na większą ilość krzeseł, stołów należy zgłaszać Organizatorowi najpóźniej do dnia 20 listopada 2018).

2. Wyposażenie dodatkowe do uzgodnienia z organizatorem targów.

Zamówienie

1. Zamówienie na powierzchnię wystawienniczą należy składać u Organizatora nie później niż do 15 listopada 2018.

2. Zgłoszenie uczestnictwa przyjmowane jest jedynie na obowiązujących drukach dostępnych u Organizatora (Karta Zgłoszeniowa)

3. Przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszeniowej oznacza akceptację Regulaminu uczestnictwa w Targach.

4. Organizator zastrzega sobie weryfikację zgłoszeń.

Rezygnacja z uczestnictwa

1. W przypadku rezygnacji z udziału w Targach EKO-PRODUKT Wystawca zobowiązany jest poinformować Organizatora o zaistniałym fakcie. Rezygnację należy wysłać mailowo na adres: targi@promocja-targi.pl nie później niż 31 dni przed terminem odbywających się targów.

2.ZASADY PŁATNOŚCI

Wystawca dokonuje wpłat na konto BANK PEKAO S.A. O/Wadowice

Nr 77124041971111001060773954

2.1.Opłaty należy wnieść w pełnej wysokości przed objęciem stoiska, okazując komisarzowi kserokopię dowodu wpłat, wg następujących zasad:

- I rata 30% całkowitej należności brutto wpłacone jako zaliczka wraz z nadesłaniem zgłoszenia

-II rata pozostała część łącznej należności udziału w targach przed przekazaniem stoiska.

Wystawca nie może objąć stoiska bez uiszczenia opłat.

2.2. W przypadku odwołania udziału w Targach następuje:

-do 31 dni przed Targami zwrot całej wpłaty,

-poniżej 31 dni konieczność uiszczenia 100% należności.

Odwołanie udziału w Targach musi nastąpić w formie pisemnej.

2.3. Brak zagospodarowania zamówionego stoiska nie zwalnia z obowiązku

uiszczenia pełnej odpłatności za stoisko.

Warunki płatności:

Wystawione faktury pro forma muszą być uregulowane w ciągu 7 dni od daty wystawienia.

Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej.